SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
PAD
 
Banke u Republici Srpskoj na polugodištu smanjile profit 5%
Autor/izvor: SEEbiz / indikator.ba
Datum objave: 29.09.2019. - 09:22:00
Zadnja izmjena: 29.09.2019. - 09:28:04
BANJA LUKA - Bankarski sektor Republike Srpske ostvario je u prvom polugodištu 2019. godine neto dobit u ukupnom iznosu od 50,9 miliona, a što je manje za 5% u odnosu na 30.06.2018. godine, pokazuju podaci entitetskog regulatora, izvještava Indikator.ba.

Ukupna aktiva bankarskog sektora iznosi 9.011,7 miliona KM i bilježi porast od 3% u odnosu na kraj 2018. godine.

- U strukturi aktive bilansa banaka došlo je do rasta pozicija hartija od vrijednosti i bruto kredita, uz smanjenje pozicije novčanih sredstava, dok su u pasivi depoziti imali apsolutni rast uz smanjenje učešća, navodi se u izvještaju.Ukupni bruto krediti iznose 5,14 mlrd KM ili 61,3% bruto bilansne aktive i zabilježili su rast po stopi od 3%.Najveće učešće i dalje imaju krediti dati građanima 46,8%, sa stopom rasta od 5 %, te krediti dati privatnim preduzećima i društvima 36,8% sa stopom rasta od 3%.

Krediti dati vladi i vladinim institucijama čine 10,8% ukupnih kredita i takiođe su porasli za 3%.

-Trend intenzivnijeg dugoročnog kreditiranja u odnosu na kratkoročno kreditiranje je nastavljen, a ugovaranje kredita sa promjenljivom kamatnom stopom koje je prisutno kod kredita sa dugim rokom otplate treba biti posebno posmatrano zbog toga što u budućnosti može predstavljati dodatni kreditni rizik, upozorava Agencija za bankarstvo RS.

Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima iznosi 8,70% i smanjeno je za 0,84 procentna poena u odnosu na kraj 2018. godine kada je iznosilo 9,54%.
Depoziti bankarskog sektora iznose 6,12 mlrd KM veći su za 1% u odnosu na kraj 2018. godine. U sektorskoj strukturi depozita, depoziti građana povećali su svoje učešće na 58% ukupnih depozita i imaju stopu rasta 5%.Značajan rast imali su depoziti vladinih institucija (11%) i javnih i držanih preduzeća (5%).

Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora Republike Srpske je 18,33% i veća je za 0,67 procentnih poena u odnosu na kraj 2018. godine (17,66%).
Kamatne stope bilježe dalji pad, pa je tako prosječna efektivna kamatna stopa na kredite za period januar - juni 2019. godine je 5,46% i manja je za 0,20 procentnih poena u odnosu na 2018. godinu. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne depozite banaka je 0,46% što je smanjenje za 0,17 procentnih poena u odnosu na 2018. godinu.

Bankarski sektor čini osam banaka sa mrežom od 135 filijala i 149 ostalih organizacionih dijelova i sa ukupno 2.990 radnika.

Rangiranje banaka u RS po visini neto aktive (u 000 KM)

1. "Nova banka" a.d. Banja Luka 2.033.082

2. "UniCredit Bank" a.d. Banja Luka 1.571.050

3. "NLB banka" a.d. Banja Luka 1.495.158

4. "Sberbank" a.d. Banja Luka 922.757

5. "Addiko Bank" a.d. Banja Luka 799.605

6. "MF banka" a.d. Banja Luka 458.851

7. "Komercijalna banka" a.d. Banja Luka 473.085

8. "Pavlović International Bank" a.d. Bijeljina 185.387